VAUDE Privacybeleid

Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er gebeurt met uw
persoonsgegevens wanneer u deze website bezoekt.
De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u op
onze Verklaring gegevensbescherming, die wij onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactinformatie beschikbaar is
onder sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de "controller" in de GDPR)" in dit
Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn
die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw bezoek aan de website
toestemming geeft voor registratie. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem,
of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens
kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde
persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om op
te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om
deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht
te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u
het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt.
Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming
hieronder raadplegen.

Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de
host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en
communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens
die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting dient voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten
(art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een
professionele provider (art. 6(1)(f) GDPR).

Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van
omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) verwerken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om
onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende host(s):

Microsoft Ireland Operations Limited
Rechtsvorm: Private Company Limited by Shares
Geregistreerd in Ierland, nr. 256796
Kantoor:
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ierland

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Dit is een
contract gemandateerd door data privacy wetgeving die garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze website
bezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig.
Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn
gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.
Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie)
gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de GDPR de "controller" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

VAUDE Sport GmbH & Co KG
Vaude Straße 2
D-88069 Tettnang

Telefoon: +49-(0)-7542-5306-0
E-mail: impressum@vaude.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons
totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is.
Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of
Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van
expliciete toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw eind
apparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming op
kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR.
Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art.
6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang
volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk individueel geval wordt verstrekt in
de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Ulrike Eben
VAUDE Sport GmbH & Co. KG
VAUDE-Straße 2
88069 Tettnang
Duitsland

Telefoon: +49-(0)-7542-5306-0
E-mail: datenschutz@vaude.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Bijvoorbeeld, Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene
hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten
dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonlijke gegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens
Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment
elke toestemming herroepen die u ons al hebt gegeven. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht op bezwaar tegen directe
reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U
HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN
GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN
VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD
, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ
UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN
DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN,
DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE
VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR
OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME,
HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER
DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE
GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME
(BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
Bij schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de
plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere
administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht te eisen dat alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw
toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in
de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans
  enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om
  te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om
  de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21, lid 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht
  om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan -
alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om
de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van algemeen belang die zijn aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of
aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma.
U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser
overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsinformatie (bijv. rekeningnummer als u ons de
bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons bent aangegaan, is deze informatie nodig om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betalingswijzen (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden
uitsluitend via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door
te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het
verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, kunnen derden de betalingsgegevens die u met ons deelt niet lezen.

Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie
(sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden
automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat
totdat u ze actief wist, of ze worden automatisch gewist door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden).
Deze cookies stellen u of ons in staat te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties
zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het
doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die vereist zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de
levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die
noodzakelijk zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare
inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis
wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de
technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis
van de verkregen toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan.
U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij
u apart informeren in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Toestemming bij Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een aan de gegevens bescherming conforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website:
https://usercentrics.com/ (hierna "Usercentrics" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:
Uw verklaring(en) van toestemming of uw herroeping van uw verklaring(en) van toestemming
Uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw apparaat
De datum en het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of herroeping daarvan te kunnen toewijzen.

De gegevens die op deze wijze zijn vastgelegd worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Usercentrics cookie te verwijderen of totdat het doel voor de archivering van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat onverlet eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6(1)(c) GDPR.

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een
contract gemandateerd door data privacy wetten die garanderen dat zij persoonlijke gegevens van onze website
bezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Sociale media

Facebook

We hebben elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze dienst is
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook
worden de verzamelde gegevens doorgegeven aan de VS en ook aan andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u onder de volgende link:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de Facebook-server
tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Facebook informatie die uw bezoek aan deze website
met uw IP-adres bevestigt. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook
account, kunt u inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook
uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij benadrukken dat wij als aanbieder van
de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis
van Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde
worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgegeven aan
Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO).
De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De op ons gezamenlijk rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor
het verstrekken van de privacyinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie
van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt
rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij
Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en
https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wij hebben functies van het sociale mediaplatform Twitter in deze website geïntegreerd. Deze functies worden
geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07,
Ierland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de server van Twitter
tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Terwijl u
Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan
andere gebruikers bekendgemaakt. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en zijn pagina's, niets weten
over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u
de privacyverklaring van Twitter raadplegen op:
https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter opnieuw in te stellen onder de accountinstellingen op
https://twitter.com/account/settings

Instagram

Wij hebben functies van het openbare mediaplatform Instagram in deze website geïntegreerd. Deze functies worden
aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de server
van Instagram tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website
aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruiker
account. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke
verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram.
De verwerking door Facebook of Instagram die plaatsvindt na de verdere doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De
tekst van de overeenkomst is te vinden onder:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor
het verstrekken van de privacygegevens bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacyveilige
implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of
Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Data Privacy Declaration van Instagram raadplegen op:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website opent die elementen van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn krijgt een melding dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op
op de knop "Recommend" van LinkedIn klikt en op dat moment op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn op
uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen dat wij als
aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door
LinkedIn.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?
lang=nl
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Data Privacy Verklaring van LinkedIn raadplegen op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analysetools en reclame

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalysedienst Matomo.

Via Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van de bezoekers van onze website. Via
kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio deze afkomstig zijn. Bovendien
verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen wij
meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij
de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.
Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6(1)(a) GDPR en §
25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment
worden ingetrokken.

IP-anonimisering
Voor analyses met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt voor de analyse ingekort, zodat
niet meer duidelijk aan u is toe te wijzen.

Hosting
Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

WP Statistieken

Deze website gebruikt de analysetool WP Statistics om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De provider is
Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland (https://veronalabs.com).

WP Statistics kan worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. Daarbij registreert WP Statistics onder meer
logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die
de websitebezoekers op de site hebben ondernomen (bijv. klikken en bekijken).

De met WP Statistics verzamelde gegevens worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde
analyse van gebruikersgedrag om zowel onze websites als onze advertenties te optimaliseren.
Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1)
TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eind
apparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment
worden ingetrokken.

IP-anonimisering
Wij gebruiken WP Statistics met geanonimiseerd IP. Uw IP-adres wordt ingekort, zodat het niet meer direct
aan u kan worden toegewezen.

Google-advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland
Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker
bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van
op de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; doelgroep targeting).
Als exploitant van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve kliks.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) GDPR en § 25, lid 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame aan hen te tonen in het Google-reclamenetwerk
(remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk de met Google Ads Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan
apparaatomvattende functies van Google.
Dit maakt het mogelijk om op basis van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. een mobiele telefoon) op een op u toegesneden manier op uw interesses afgestemde reclameboodschappen weer te geven, evenals op elk van uw apparaten (bijv. een tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame onder de volgende
link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1)
TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u het Data Privacy
beleid van Google raadplegen op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Vorming van doelgroepen met Customer Reconciliation
Voor de vorming van doelgroepen gebruiken wij onder andere de Google Ads Remarketing customer
reconciliation feature. Hiervoor dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze
klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google
account, worden bijpassende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine)
voor hen weergegeven.

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited
("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat te herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is het samenstellen van conversiestatistieken. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt als zodanig cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie doeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1)
TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Lees voor meer informatie over Google Conversion Tracking het gegevensbeschermingsbeleid van Google op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele Google-netwerk. Advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om gebruikers interessante reclame-inhoud te kunnen tonen, moet DoubleClick de respectieve bezoeker herkennen, zodat het de bezochte websites, de kliks en andere informatie over het gebruikerspatroon kan toewijzen aan de gebruiker. Daartoe gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. apparaat fingerprinting). De geregistreerde informatie wordt geconsolideerd in een pseudoniem gebruikersprofiel zodat de respectieve gebruiker kan worden geïnteresseerd in passende reclame.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1)
TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties vindt u op de volgende links:
https://policies.google.com/technologies/ads en
https://adssettings.google.com/authenticated.

Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Microsoft Dynamics 365 Cloud voor marketing

Wij gebruiken het marketingautomatiseringssysteem Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing van de provider Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Duitsland), hierna "Microsoft", voor het uitvoeren van marketingcampagnes, voor analysedoeleinden en om klanten en potentiële klanten aan te spreken op een manier die specifiek is voor hun doelgroep. De gegevensverwerking vindt plaats op servers binnen de Europese Unie.

Wij gebruiken dit systeem met name voor het versturen van e-mailcommunicatie (bijvoorbeeld in verband met het versturen van nieuwsbrieven).

Het gebruik van de provider Microsoft en het systeem, het uitvoeren van statistische verzameling en analyse, alsmede het vastleggen van registratieprocessen voor communicatie per e-mail zijn gebaseerd op uw toestemming voor e-mailcommunicatie via Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing. Ons belang ligt in het leveren van een gebruiksvriendelijk en veilig systeem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van onze gebruikers.

E-mail tracking: Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend,
wanneer ze worden geopend en welke links worden geopend. Hoewel deze informatie technisch gezien kan worden toegewezen aan individuele ontvangers van nieuwsbrieven, wordt geen analyse van persoonlijke gegevens verstrekt.

Dubbele opt-in en registratie: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een dubbel opt-in proces. Na registratie,
ontvangt de gebruiker een e-mail waarin wordt gevraagd om een bevestiging van de registratie. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan aanmelden met een buitenlands e-mailadres. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om te documenteren dat het aanmeldingsproces aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit omvat de opslag van gegevens over het tijdstip van registratie en het tijdstip van bevestiging. Ook wijzigingen in de gebruikersgegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden gedocumenteerd.

Annulering/herroeping: Gebruikers kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren en hun toestemming intrekken. Gebruikers vinden aan het einde van elke nieuwsbrief een link om zich af te melden voor de nieuwsbrief.
Als een gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld, worden zijn/haar persoonsgegevens die voor de verzending van de nieuwsbrief zijn verwerkt, uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd. Na afmelding van de distributielijst van de nieuwsbrief blijven de gegevens opgeslagen om toekomstige mailings op te voorkomen. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel het belang van de gebruiker als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in het kader van artikel 6 lid 1 GDPR). Deze gegevensopslag is niet in de tijd beperkt. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de opslag als hun belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Voor meer informatie over privacy dienen gebruikers het privacybeleid van Microsoft te raadplegen op
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies in verband met het systeem dienen gebruikers
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/marketing/cookies te raadplegen.

Plugins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited
("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube garandeert deze modus dat
YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken.
Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten
als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal YouTube, ongeacht of je een
video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, zal een verbinding met de servers van YouTube tot stand worden gebracht. Daardoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u
ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies plaatsen op uw
apparaat of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. fingerprinting van het apparaat). Op deze manier kan YouTube
informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om
videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude
te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties in gang worden gezet nadat u
een YouTube-video bent gaan afspelen, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren.
Overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), GDPR is dit een legitiem belang. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de
verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de
toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaat
fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat, raadpleegt u het privacybeleid voor YouTube-gegevens
onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is
Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die op
in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet gewaarschuwd dat er een analyse aan de gang is.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan
te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de Google Data Privacy Declaration en
Terms Of Use onder de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en
https://policies.google.com/terms?hl=de.

Spotify

Wij hebben functies van het Spotify-muziekplatform in deze website geïntegreerd. De provider is Spotify AB,
Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Zweden. Je herkent Spotify plug-ins als je op deze website
het groene logo ziet. Een overzicht van de plug-ins van Spotify is te vinden op:
https://developer.spotify.com.

De plug-in maakt het mogelijk een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen tussen je browser en de server van Spotify
wanneer je deze website bezoekt. Hierdoor ontvangt Spotify de informatie dat je deze website hebt bezocht met
je IP-adres. Als je op de Spotify-knop klikt terwijl je bent ingelogd op je Spotify-account, heb je de mogelijkheid op
om inhoud van deze website te koppelen aan je Spotify-profiel. Bijgevolg is Spotify in staat je bezoek aan deze website toe te wijzen aan je gebruikersaccount.


Wij wijzen erop dat bij het gebruik van Spotify cookies worden gebruikt door Google Analytics, zodat je gebruiksgegevens bij het gebruik van Spotify ook aan Google kunnen worden doorgegeven. Google Analytics is een instrument van de Google Group voor
de analyse van gebruikersgedrag met het hoofdkantoor in de VS. Alleen Spotify is verantwoordelijk voor deze integratie.
Wij als websitebeheerder hebben geen invloed op deze verwerking.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR.
De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke akoestische presentatie van de website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaat
fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u de verklaring inzake gegevensbescherming van Spotify raadplegen onder:
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Als je niet wilt dat Spotify het bezoek van deze website kan toewijzen aan je Spotify-gebruikersaccount, log dan uit bij
terwijl je onze sites bezoekt.

Zendesk

Wij gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De provider is Zendesk, Inc., 1019 Market
Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Wij gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te kunnen beantwoorden. Dit vormt een
legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR.

Om vragen te kunnen stellen, moet u uw e-mailadres en naam opgeven.

De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen, in
met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Ierse Data Protection
Authority. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de overdracht van gegevens binnen het bedrijf naar derde
landen buiten de EU en EER legitimeren. Details vindt u hier:

https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Als u niet wilt instemmen met de verwerking van uw vragen door ons via Zendesk, hebt u de
alternatieve optie om met ons te communiceren via e-mail, telefoon of fax.

Voor meer informatie kunt u de Privacyverklaring van Zendesk raadplegen op:

https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Zendesk Chatfuncties

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons berichten te sturen via een chatvenster. De chatfuncties zijn
geleverd door Zendesk. Wanneer u dit chatvenster gebruikt, slaan wij niet alleen uw chatberichten op, maar ook
uw IP-adres. U hoeft uw naam niet op te geven om deel te nemen aan chats.

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een
contract gemandateerd door data privacy wetten die garanderen dat zij persoonlijke gegevens van onze website
bezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Integratie van diensten en inhoud van OUTTRA

a) Productbeschikbaarheid weergeven
Om de lokale productbeschikbaarheid te controleren, gebruiken wij OUTTRA componenten van 81 MEDIA GmbH, Ziegelbrennerstr. 5, 73074 Stuttgart.
De componenten gebruiken het IP-adres van de gebruiker alleen om hem deze informatie toe te sturen. Het IP-adres is daarom
essentieel om informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van producten in de buurt van de gebruiker.
Bij de keuze "lokaal kopen" wordt het IP-adres van de gebruiker op de servers van OUTTRA geanonimiseerd. Met het geanonimiseerde IP-adres wordt een databank geraadpleegd, die een bruto lokalisatie van de gebruiker mogelijk maakt op basis van het niet-geanonimiseerde deel van het IP-adres. Vervolgens krijgt de gebruiker de lokale winkels te zien, waar de producten verkrijgbaar zijn. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 (1) lit. f) GDPR.
Ons legitieme belang ligt in reclame en verkoop van onze producten, evenals in een functionaliteit van onze website.
Mocht het controleren van de productbeschikbaarheid verbonden zijn met het aangaan van een verkoopovereenkomst, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 (1) lit. b) GDPR.
Volgens Art. 21 (1) GDPR heeft u het recht om voor de toekomst op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) lit. f) GDPR. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden. Na beëindiging van uw browsersessie worden geen persoonlijke gegevens van de onderdelen verwerkt door 81 MEDIA GmbH of door VAUDE Sport GmbH & Co. KG.

b) Google Maps
Onze website maakt gebruik van "Google Maps" om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna: "Google").
Google is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-US Privacy Shield" en verplicht zich daarmee tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garandeert dat het de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU naleeft bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten.

Om de weergave van bepaalde locaties op onze website mogelijk te maken, wordt bij elk bezoek aan onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde componenten van Google Maps opent, slaat Google via uw browser een cookie op uw apparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Wij kunnen niet voorkomen dat Google servers in de VS gebruikt.
De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.
Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving wordt verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door in uw browser de juiste instellingen te doen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van flash-cookies kan de verwerking niet door de browserinstellingen worden verhinderd, maar door de overeenkomstige instelling van de flash-speler. Als u de installatie van cookies verhindert of de verwerking ervan beperkt, kan dit ertoe leiden dat de weergave van de dealerlocaties niet volledig bruikbaar is.
Verder hebt u volgens art. 21 (1) GDPR het recht om voor de toekomst te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van art. 6 (1) lit. f) GDPR.
Bovendien is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Google en de Voorwaarden voor Google Maps.
Google biedt meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen, onder de volgende link:
https://policies.google.com/privacy

c) Boeken van een afspraak
Voor het boeken van afspraken gebruiken wij de component OUTTRA van 81MEDIA GmbH, Ziegelbrennerstr. 5, 73074 Stuttgart.
Voor het uitvoeren van deze functie slaat OUTTRA de voornaam, achternaam, e-mail en telefoonnummer in gecodeerde vorm op in de database
en stuurt deze gegevens naar de dealer waar de afspraak werd geboekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven is art. 6 (1) lit f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in reclame en verkoop van producten en diensten, evenals in de daarvoor vereiste functionaliteit van de website. Volgens Art. 21 GDPR heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) lit. f) GDPR. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden.

eCommerce en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor de totstandkoming, inhoud
regeling en wijziging van onze contractuele relaties.

Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of als dit nodig is voor de facturering. De wettelijke basis voor deze processen is Art. 6(1)(b) GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen.
Dit laat eventuele wettelijke archiveringstermijnen onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van overeenkomsten voor webwinkels, detailhandelaren en de verzending van goederen
Wanneer u bij ons goederen bestelt, delen wij uw persoonlijke gegevens met het transportbedrijf dat met de levering belast is en met de betaaldienst die de betaling afhandelt. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, worden gedeeld. De rechtsgrondslag voor deze uitwisseling is artikel 6 (1)(b) GDPR, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen. Als u ons uw respectieve toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1)(a) GDPR, delen wij uw e-mailadres met het transportbedrijf dat belast is met de
levering, zodat dit bedrijf u via e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U heeft de mogelijkheid
om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Bestellingen in de VAUDE online shop

De op onze website geïntegreerde VAUDE-onlineshop wordt aangeboden en geëxploiteerd door onze verkooppartner Arendicom GmbH, Ziegeleistraße 12, 82327 Tutzing. Bij bestellingen die u in onze VAUDE-onlineshop plaatst, wordt het onderliggende contract rechtstreeks tussen u en Arendicom GmbH gesloten. Voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van het verwerken en uitvoeren van bestellingen in de VAUDE-onlineshop (zoals hierboven beschreven), is dus naast VAUDE ook Arendicom GmbH verantwoordelijk.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop doet bij
ons, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties gelden de
respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de
betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een
vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd
voor bepaalde handelingen, is Art. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Wij gebruiken in het kader van deze website de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449
Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U vindt
het privacybeleid van Google hier:
https://policies.google.com/privacy.

Stripe

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand
Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden:

https://stripe.com/de/privacy en
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link:
https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De leverancier is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt
verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna diverse persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van Klarna
kassa-oplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details vindt u in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link:
https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main,
Duitsland (hierna "Paydirekt" genoemd). Als u via Paydirekt betaalt, verzamelt Paydirekt
verschillende transactiegegevens en geeft deze door aan de bank waarbij u bij Paydirekt bent geregistreerd. In
kan Paydirekt naast de voor de betaling vereiste gegevens ook andere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres
of individuele artikelen in het winkelmandje als onderdeel van de transactieverwerking. Paydirekt authenticeert vervolgens
de transactie door middel van de bij de bank opgeslagen authenticatieprocedure. Het betalingsbedrag wordt vervolgens
overgemaakt van uw rekening naar onze rekening. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens.
Voor details over betalen met Paydirekt verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en het Paydirekt
Privacybeleid op:
https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Sofortüberweisung

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland
(hierna "Sofort GmbH").

Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.
Als u voor de betalingsmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, met
waarmee zij op uw online bankrekening kan inloggen. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo
en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Daarna stuurt
ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na uw aanmelding worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de
debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd.
Naast de PIN en de TAN worden op
ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.
De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Voor details over betaling met onmiddellijke overschrijving, zie de volgende links:
https://www.sofort.de/datenschutz.html en
https://www.klarna.com/sofort/.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410
Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens doorgeven aan haar moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op
Mastercard's Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden:

https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square,
London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft. Dit
betekent dat het gegevensbeschermingsniveau in Groot-Brittannië gelijkwaardig is aan het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zuzustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA:
https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Online audio- en videoconferenties (conferentiehulpmiddelen)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder meer gebruik van online conferentietools. De tools die wij
gebruiken worden hieronder in detail opgesomd. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via internet,
worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de desbetreffende conferentietool en door
ons. De conferentiehulpmiddelen verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegankelijk maakt om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres
en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentiehulpmiddelen de duur van de conferentie, de start
en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie"
met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Voorts verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de
online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype,
type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type
verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat/ instant
berichten, voicemail geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst
wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze
mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie
over de gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om
bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6, lid 1, onder b) GDPR).
Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR).
Voor zover toestemming is gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van de opslag

Direct door ons via de video- en conferentietools verzamelde gegevens worden uit onze systemen verwijderd
onmiddellijk nadat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor opslag van de
gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke
bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de exploitanten van de
conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de conferentiehulpmiddelen.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

Wij maken gebruik van de volgende conferentietools:

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Voor details over gegevensverwerking verwijzen wij naar
het privacybeleid van Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een
contract gemandateerd door data privacy wetten die garanderen dat zij persoonlijke gegevens van onze website
bezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Best Partner Programma

Best Partner programma

In het Best Partner-programma verwerken VAUDE Sport GmbH & Co.KG, VAUDE Franchise GmbH 
en de VAUDE-franchisenemers gezamenlijk de verstrekte gegevens.

Doel van de verwerking:
• Ruilen en reclameren zonder ontvangstbewijs
• Neem goederen om uit te kiezen
• Individuele bestellingen en levering van de goederen mogelijk maken
• Informatie over nieuws en acties per e-mail en/of per post
• 10% verjaardagskorting op een aankoop
• Meer kortingsacties

De rechtsgrondslag voor de verwerking is AVG artikel 6, lid 1, onder a). 
Toestemming kan te allen tijde eenvoudig worden ingetrokken door u af te melden via de knop 
in een door ons verzonden e-mail of door een e-mail te sturen naar datenschutz@vaude.com.

De volgende gegevens worden verwerkt:
Naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, aankoopgeschiedenis

Er is geen verplichting om deel te nemen aan het Best Partner-programma om onze producten te kopen. 
Van de hierboven genoemde voordelen kan echter alleen gebruik worden gemaakt zolang deelname aan het Best Partner-programma bestaat.