Algemene voorwaarden & Herroepingsrecht VAUDE Sport GmbH & Co. KG - Online winkel (Status: oktober 2023) 

§ 1 Toepasselijkheid 

De zakelijke relatie tussen VAUDE Sport GmbH & Co. KG en de klant wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden. Ze zijn alleen van toepassing op bestellingen van consumenten in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). 

§ 2 Sluiting van het contract 

 1.  De internetpagina's van VAUDE Sport GmbH & Co. KG vormen slechts een verkoopprospectus. Door de presentatie van de producten op de internetpagina's nodigt VAUDE GmbH & Co. KG de klant slechts uit om aanbiedingen (bestellingen) te doen. De orderbevestiging die vervolgens per e-mail wordt verzonden, leidt nog niet tot een koopovereenkomst.
 2.  Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van onze orderbevestiging binnen 1 dag na ontvangst van de bestelling of uiterlijk door levering van de goederen, die dan als acceptatie van de verklaring van VAUDE Sport GmbH & Co. KG.
 3. Als je via onze online shop bestelt, bestaat het bestelproces uit in totaal 4 stappen. In de eerste stap selecteert u de gewenste goederen. In de tweede stap voert u uw klantgegevens in, inclusief het factuuradres en, indien van toepassing, een afwijkend afleveradres. In de derde stap kiest u hoe u wilt betalen. In de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalwijze, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren voordat u de bestelling naar ons verzendt door te klikken op "bestelling verzenden met verplichting tot betaling".
 4. Goederen mogen alleen worden overhandigd in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. VAUDE Sport GmbH & Co. KG aanvaardt geen bestellingen van klanten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

§ 3 Herroepingsrecht 

 1. Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. 

Annuleringsvoorwaarden 

Herroepingsrecht: 

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VAUDE Sport GmbH & Co. KG, VAUDE-Str. 2, 88069 Tettnang, support@service.vaude.com, Tel.: +497542-5306-777) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van annulering: 

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.. 

Voorbeeldformulier voor annulering 

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).  

Naar VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Kumko Warehouse, Stengerstr. 9, 63741 Aschaffenburg, Germany, support@service.vaude.com 

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / 

- Besteld op (*) / ontvangen op (*) 

- Naam consument(en)  

- Adres van consument(en) 

- Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier) 

- Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling ervan na de levering is verwijderd. 

§ 4 Uitgebreid contractueel recht van teruggave  

 1. De consument kan aanvullend en onafhankelijk van zijn wettelijke herroepingsrecht de goederen binnen de periode van de 15e tot de 21e dag na ontvangst terugsturen naar de leverancier die door ons is belast met de levering van de goederen. Voorwaarde is dat voor de betreffende artikelen een wettelijk herroepingsrecht bestaat en dat deze zich in ongebruikte en onbeschadigde staat bevinden. 
 2. de goederen worden voor rekening en risico van de klant geretourneerd. 
 3. indien de klant gebruik maakt van zijn recht op retour overeenkomstig artikel V.1 van deze AV, betalen wij de klant de reeds betaalde aankoopprijs voor de geretourneerde goederen terug. De door de klant betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. Retourzendingen vanuit Zwitserland: als de klant een verzendlabel van VAUDE ontvangt, worden de kosten in mindering gebracht na ontvangst van de creditnota.
 4. Bovenstaande bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de klant, in het bijzonder zijn wettelijk herroepingsrecht conform § IV van deze AV en eventuele vorderingen wegens gebreken. 

§ 5 Levering 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door VAUDE Sport GmbH & Co. KG op kosten van de koper op het door de koper opgegeven afleveradres. De overdracht van het risico vindt echter pas plaats wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. De levering vindt uitsluitend plaats binnen Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland. De levering wordt uitgevoerd door de logistieke dienstverlener 004 GmbH.
 2. De levertijd is 2-5 dagen, afhankelijk van het land van levering. Als VAUDE Sport GmbH & Co. KG tijdens de afhandeling van uw bestelling vaststelt dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart per e-mail geïnformeerd. Er wordt geen overeenkomst gesloten voor de niet-beschikbare goederen. 

§ 6 Prijzen en verzendkosten 

 1. Alle prijzen vermeld op de website van de Verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
 2.  De verkoper zal de klant op de internetpagina's informeren over de respectievelijke verzendkosten. De koper draagt deze kosten. Zoals blijkt uit § 3 in het kader van de annuleringsvoorwaarden, draagt de klant ook de directe kosten voor het retourneren van de goederen in geval van een annulering. 

§ 7 Garantie en waarborgen 

 1. De consument heeft recht op garantie voor gebreken aan de gekochte goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van §§ 437 ff. BGB. In het bijzonder kan de klant nakoming achteraf eisen (nieuwe levering of verhelpen van gebreken). VAUDE GmbH & Co. KG heeft echter het recht om de klant naar een nieuwe levering te verwijzen als het verhelpen van gebreken onevenredig veel moeite zou kosten. Garantieclaims verjaren twee jaar na levering van de goederen. Als een gebrek zich voordoet binnen de verjaringstermijn van twee jaar, begint de verjaringstermijn niet eerder te lopen dan vier maanden nadat het gebrek zich voor het eerst heeft gemanifesteerd. De koper dient zijn garantieclaims met vermelding van het ordernummer, zijn naam en adres en een korte motivatie kenbaar te maken. Op verzoek van VAUDE GmbH & Co. KG, dient de koper de defecte goederen voor inspectie op kosten en risico van VAUDE GmbH & Co. KG naar het volgende adres sturen: 
  VAUDE GmbH & Co. KG  
  Lager Kumko 
  Stengerstr. 9 
  63741 Aschaffenburg 
 2. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop. 

§ 8 Betalingsvoorwaarden 

VAUDE Sport GmbH & Co. KG accepteert de aangegeven betalingsmethoden tijdens het bestelproces, zoals betaling met creditcard (Mastercard en Visa), betaling op factuur (Klarna), betaling met Paypal of betaling met Apple Pay. In Frankrijk wordt ook de betaalmethode Carte Bancaires aangeboden, in Oostenrijk EPS, in Nederland iDeal, in België Bancontact en in Zwitserland Twint. 

Tijdens het bestelproces voert VAUDE GmbH & Co. KG een automatische kredietcontrole van de klant uit door middel van een aanvraag bij een kredietagentschap (bijv. SCHUFA Holding AG) als er een legitiem belang is. Deze kredietcontrole bepaalt welke betalingsmethoden in het specifieke geval aan de klant worden aangeboden. Bij betaling per factuur moet het bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. 

§ 9 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde goederen blijven eigendom van VAUDE GmbH & Co. KG. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.  

§ 10 Verrekening, retentie 

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn of als de ter verrekening ingediende vorderingen voortkomen uit dezelfde contractuele relatie. 

§ 11 Gegevensbescherming 
De persoonlijke gegevens van de klant die VAUDE GmbH & Co. KG in het kader van een zakelijke relatie bekend worden gemaakt, worden opgeslagen en indien nodig ten behoeve van de orderverwerking aan gelieerde ondernemingen doorgegeven. Alle gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van VAUDE GmbH & Co. KG. Dit gegevensreglement is hier in afdrukbare vorm beschikbaar: 
Gegevensbescherming (vaude.com) 

§ 12 Opslag van de besteltekst 

De contracttekst wordt opgeslagen in onze interne systemen. De ordergegevens en de Algemene Voorwaarden worden u per e-mail toegestuurd. U kunt de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling op elk gewenst moment bekijken op AGB (vaude.com). Na afronding van de bestelling zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet. 

§ 13 Onlinegeschillenbeslechting en consumentenarbitrage 

 1. Onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 2. VAUDE GmbH & CO. KG is in het algemeen niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten in het kader van de VSBG. 

§ 14 Slotbepalingen 

Op alle overeenkomsten tussen VAUDE GmbH & Co. KG en de klant is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze rechtskeuze geldt alleen voor zover de consument hierdoor niet wordt ontheven van de dwingende bepalingen ter bescherming van de consument van de staat waarin de consument op het moment van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft. 

§ 15 Aanbieder van de website 

De website aangeboden onder het domein www.vaude.com wordt beheerd door 

VAUDE GmbH & CO. KG 
VAUDE-Str. 2 
88069 Tettnang 

vertegenwoordigd door 

VAUDE Sport Verwaltungs-GmbH (AG Ulm, HRB 631715, HRA 631071) en Gertrud Schmohl. 

Laatstgenoemde vertegenwoordigd door: Antje von Dewitz 

Telefoon: +497542-5306-777 
E-mail: impressum@vaude.com 

Registergerecht: Rechtbank Ulm, HRB 631715, HRA 631071