VAUDE pleit voor een sterke EU-wet op de supply chain

•    De beslissende stemming in het EU-parlement aanstaande
•    VAUDE roept EU-politici op om geen verwatering toe te staan
•    EU-wet als game changer voor wereldwijde supply chains

VAUDE verwelkomt de geplande verplichte due diligence voor bedrijven in de Europese Unie. "We zetten ons voor ambitieuze, snel effectieve en bindende normen voor méér duurzaamheid op EU-niveau voor zoveel mogelijk bedrijven in", aldus Antje von Dewitz, CEO VAUDE. Op 1 juni 2023 zal de EU-wet op de supply chain Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) door het EU-parlement worden aangenomen. "Dat is een belangrijke beslissing die mij zeer na aan het hart ligt. De EU-wet op de supply chain kan een echte game changer worden, omdat er nu ook met ecologische factoren rekening wordt gehouden en ook meer bedrijven dan in de Duitse wet ter verantwoording zullen worden geroepen. Ik zie vooral de grote kans, dat nu meer spelers samen in actie komen en échte verbeteringen in de supply chains gaan realiseren", aldus Antje von Dewitz. Daarom roept VAUDE de EU-leden op, om voor het wetsontwerp te stemmen en geen verwatering toe te staan. 

 

VAUDE positioneert zich al jaren publiekelijk voor supply chain-wetten en daarmee voor het nemen van de verantwoordelijkheid in wereldwijde supply chains. Want een gebrek aan wettelijke verankering van sociale en ecologische minimumnormen ondersteunt niet alleen de uitbuiting van mens en natuur; het verschaft ook concurrentienadelen voor ondernemingen zoals VAUDE, die zich al jaren vrijwillig voor eerlijke en milieuvriendelijke productieomstandigheden wereldwijd inzetten. 

"Voor ons is het vanzelfsprekend, dat ondernemingen volledig verantwoordelijk zijn voor de effecten van hun economisch handelen", verklaart Antje von Dewitz. VAUDE investeert daarom in de ontwikkeling en productie van milieuvriendelijke producten, bijv. door het gebruik van grondstoffenbesparende materialen, door milieumanagement-training in de supply chain, door klimaatbalancering of milieuvriendelijke energieën. Daarbij gaat het outdoormerk vrijwillig veel verder dan de wettelijke eisen. “Dit betekent echter ook, dat we door onze inzet hogere kosten en daardoor nadelen ten opzichte van de concurrentie hebben. Strengere wettelijke vereisten en effectieve stimuleringssystemen van de overheid voor bedrijfsmatige klimaat- en milieubescherming kunnen voor meer rechtvaardigheid zorgen”, verklaart Antje von Dewitz. 

Ondanks de hogere kosten zet VAUDE zich al lange tijd consequent in voor hogere sociale en ecologische normen in de supply chain. "We tonen aan dat het mogelijk is om verantwoordelijkheid te nemen én tegelijkertijd economisch succesvol te zijn", aldus Antje von Dewitz.

Samen aansturen op verandering

Door supply chain-wetten die bindende normen voor alle ondernemingen vastleggen, openen zich vooral grote kansen om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, hulpbronnenverbruik, etc. samen aan te pakken en duurzame oplossingen te vinden. “Als we allemaal samen de kar trekken, kunnen we enorm veel bereiken – en onderling kosten, moeite en risico's delen. We zitten al geruime tijd met andere merken in verschillende commissies en zien dat dit de juiste weg is om oplossingen en innovaties naar voren te brengen, waarvan uiteindelijk ook de bedrijven zelf profiteren!”, zegt Antje von Dewitz. Zo werkt VAUDE sinds 2021 in het Supply Chain Decarbonization Project (SCDP) van de European Outdoor Group (EOG) met negen andere outdoormerken er aan om de uitstoot van broeikasemissies in de supply chains te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten. In het pilotproject Environmental Stewardship heeft VAUDE een aantal materiaalleveranciers op gebied van milieumanagement geschoold en daardoor aanzienlijke energiebesparingen bij de productie gerealiseerd.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid versterkt de uitvoering

De EU-wet op de supply chain voorziet in officiële controle, inclusief boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat ondernemingen aansprakelijk moeten worden gesteld als zij hun due diligence niet nakomen en daardoor mensenrechten worden geschonden of het milieu wordt geschaad. VAUDE is voorstander van civielrechtelijke aansprakelijkheid, niet om bedrijven te bestraffen, maar om maatschappelijk verantwoord ondernemen strategisch op het hoogste niveau te brengen. "Zo creëren we de voorwaarden om duurzaamheid op het hoogste niveau in ondernemingen te verankeren en tot een business-competentie te maken", benadrukt Antje von Dewitz. 

Impact belangrijker dan bedrijfsgrootte 

VAUDE ondersteunt de in het ontwerp van de EU-Commissie voorziene geldigheid, volgens welke vanaf 2026 grote bedrijven (minstens 500 werknemers en een minimumomzet van €150 miljoen) en vanaf 2028 bedrijven uit de zogenaamde risicosectoren met minstens 250 werknemers en een minimale omzet van €40 miljoen onder de verplichting vallen. Waarbij vanuit het oogpunt van VAUDE het risicopotentieel van een onderneming de zinvollere parameter zou zijn dan de ondernemingsgrootte: ook zeer kleine bedrijven kunnen een zware impact hebben op kwetsbare groepen of kwetsbare natuurgebieden zoals heidevelden. 

Klimaatbescherming is een due diligence 

De EU-Commissie bepaalt dat ondernemingen hun bedrijfsmodel en ondernemingsstrategie op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs moeten afstemmen. VAUDE juicht dit uitdrukkelijk toe en eist bovendien dat ondernemingen uit risicovolle sectoren, ongeacht hun bedrijfsgrootte, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen in hun strategieën integreren, zodat naast klimaatbescherming ook de bescherming van de biodiversiteit en het drinkwater als due diligence van de onderneming wordt opgenomen. 

Krachten bundelen voor een sterk Europa

“Wij bij VAUDE zouden het liefst willen dat we in Europa onze krachten bundelen en een effectieve EU-wet op de supply chain goedkeuren. We roepen de ondernemersverenigingen van alle sectoren op om proactief, constructief en creatief daar aan mee te werken. Ons gemeenschappelijk doel moet zijn, dat Europese bedrijven meetbaar hun bijdrage aan de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van onze natuurlijke levensgrondslag leveren. Dit is een belangrijke bijdrage aan de toekomstige levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van de Europese economie”, aldus Antje von Dewitz.

Meer over VAUDE & EU-wet op supply chain en due diligence:

Corporate Due Diligence Directive (CSDDD) (vaude.com)